Úvod » Články » Víkendový pobyt v klášteře řádu Premonstrátů Teplá - útěk do ticha.

Články

Víkendový pobyt v klášteře řádu Premonstrátů Teplá - útěk do ticha.

V posledních letech jsou pobyty v klášterech vyhledávané hlavně kvůli „božskému“ klidu, který v nich panuje. Zejména manažeři ohrožení syndromem vyhoření vyhledávají stále častěji pobyt v klášteře bez mobilu, televize a notebooku. Chtějí na čas vypnout a načerpat novou energii a sílu.
Není ale jednoduché zvyknout si na pobyt v klášteře právě pro jejich charakteristické ticho, které pro lidi z velkých měst může představovat problém, protože jim chybí zvuková kulisa.
Nicméně mnozí sem přicházejí s nadějí, že si s podporou "shůry" konečně oddechnou a načerpají nové síly. V mnoha klášterech je v nabídce duchovní cvičení, půst, čas mlčení, ale i nejrůznější wellness programy nebo chůze v přírodě. Hlavním smyslem pobytu v klášteře by však mělo být přehodnocení priorit, změna způsobu života, zbavení se stresu z nedůležitých věcí a činností a plné oproštění se od starostí okolního světa (alespoň během pobytu).
V Čechách již své duchovní služby včetně ubytování nabízí několik klášterů. My Vám nabídneme pohostinnost kláštera řádu premonstrátů v Teplé.

HOTEL KLÁŠTER TEPLÁ
V roce 1993 byl z bývalé stodoly a lesního úřadu kláštera Teplá vybudován hotel, který nabízí veškeré služby moderního ubytovacího komplexu, včetně  restaurace, ve které jsou podávány snídaně formou bufetu, obědy a večeře formou menu. K večernímu posezení slouží klášterní pivnice.
Všechny pokoje a apartmán jsou vybavené moderně a účelně (sprcha/WC, TV/SAT, internet WiFi, ADSL, rádio). Kdo by očekával dřevěné pryčny se slamníkem a chladné komůrky bez tekoucí vody, bude zřejmě zklamán. Samozřejmostí je také nabídka relaxačních procedur, které při svém pobytu v hotelu Klášter Teplá můžete využít.
Při pobytu určitě nevynecháte prohlídku kláštera s průvodcem, na procházku se vydáte do rozlehlého klášterního parku s rybníkem a vyznavači golfu zajisté využíjí 9 jamkové golfové hřiště Golf Clubu Teplá, které přímo sousedí s klášterním parkem.

HISTORIE KLÁŠTERA TEPLÁ
Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Teplá je proslulá právě díky premonstrátskému klášteru, který zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Na přelomu století Hroznata vstoupil do tepelské kanonie a stal se členem řádu. Řádové roucho přijal přímo z rukou papeže Innoncence III. Jako zakladatel kláštera byl i nadále správcem klášterního majetku.
V roce 1232 klášterní kostel slavnostně vysvětil pražský biskup. První mši byl přítomen i český král Václav I. Vzkvétající klášter byl v roce 1380 vylidněn morem a poté se v kraji od roku 1381 usidlovali němečtí kolonisté. Za husitských válek byl klášter uchráněn plenění a díky politice opata Zikmunda Hausmanna (1458 - 1506) prožíval dobu rozkvětu.
V letech 1641 a 1648 byl klášter vydrancován Švédy. V roce 1659 do základu vyhořely budovy konventu a prelatury. Opat Kryštof Pfrogner (1801 - 1812), bývalý profesor církevní historie a rektor pražské univerzity, učinil z kláštera místo, kde vzkvétaly rozmanité vědní obory. Pfrogner nechal také postavit první lázně u pramenů na území dnešních Mariánských Lázní.

V roce 1888 byla zřízena v klášteře Teplá lékárna, stáje, postaven mlýn a pivovar, a uveden do provozu poštovní a telegrafní úřad.
V roce 1950 byl klášter stejně jako další kláštery v Československu uzavřen a sloužil 28 let jako kasárna Československé lidové armády. Pouze kostel a knihovna byly od roku 1958 zpřístupněny k turistickým prohlídkám. Po odchodu armády budovy dále chátraly.
V roce 1988 byl komunitou, která u nás žila v ilegalitě, tajně zvolen Heřman Josef Tyl opatem tepelské kanonie. V prosinci 1989 sloužil opat Heřman Josef Tyl první mši svatou ve svém klášteře a zahájil tak novu etapu života premonstrátů v Teplé.
Teprve v roce 1990 byl klášter, těžce poškozený mnohaletým zanedbáváním, navrácen řádu premonstrátů.

Nyní má tepelská kanonie 18 členů a spravuje farnosti na mnoha místech v západních Čechách. Řád premonstrátů nyní postupně rekonstruuje celý areál, aby klášter mohl znovu plně zastávat své poslání. V klášteře se již nyní kromě pravidelných bohoslužeb konají koncerty a výstavy. Téměř po celý rok nabízí klášter prohlídky svých přístupných částí. Prohlídka kláštera Teplá s průvodcem zahrnuje konvent, knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek klášterního muzea. Do prohlídkové trasy není zařazen kostel, protože ten slouží především k církevním účelům.

Prohlídky kláštera Teplá probíhají v těchto termínech:

1. 1. - 31. 1.
zavřeno
1. 2. - 30. 4.
po-so 09,00-15,30
ne 11,00-15,30
1. 5. - 30. 9.
po-so 09,00-17,00
ne 11,00-17,00
1. 10. - 31. 12
po-so 09,00-15,30
ne 11,00-15,30
24. 12.
zavřeno
 
PRELATURA A KONVENT
Součástí prelatury je letní refektář, jehož stěny jsou zdobeny bohatou iluzivní architektonickou malbou, která je na východní stěně doplněna obrazem Maura Fuchse z Tirschenreuthu "Poslední večeře Páně" z roku 1816.
Na severní stěně je umístěna kazatelna z růžového štukového mramoru, dílo J. Hennevogela.
V přízemí konventu je kapitulní síň - původní zimní refektář. V prvním patře konventu je situován tak zvaný Modrý sál, slavnostní sál zařízený původně ve stylu empíru. Je součástí prelatury, na jejíž budovu přímo navazuje. Svůj název dostal sál podle světle modře vymalovaných stěn. Fresky na stropě namaloval také Maurus Fuchs.
 
KLÁŠTERNÍ KNIHOVNA
Knihovna kláštera Teplá, druhá největší této kategorie v našem státě, je se svými více jak 100 000 svazky bohatou pokladnicí informací pro odborné badatele. Z toho je 1149 rukopisů (45 středověkých kodexů). Knihovna je přístupná odborným zájemcům, neboť premonstráti dbají na své kulturní a vědecké tradice. Najdeme zde dvě velmi významná germanika, a to Poenitentionale se staroněmeckou modlitbou napsanou okolo roku 830 a tzv. Codex Teplensis, první překlad Nového zákona do němčiny vzniklý před rokem 1400. Dále "Život bratra Hroznaty" (1259), tedy legendu o zakladateli Teplé nebo modlitební knihu krále Ladislava.
 
KLÁŠTERNÍ KOSTEL
Opatský kostel byl postaven v letech 1193-1232 jako románsko - gotický trojlodní halový kostel, dlouhý 62 m a vysoký 15,6 m.
Je zasvěcen Zvěstování Páně. Ke slavnostnímu vysvěcení pražským biskupem Janem II. dne 20.6.1232 se dostavil i český král Václav I. a říšští vyslanci.
Exteriér kostela je cennou ukázkou přechodu románského slohu v gotický a je nejstarší svého druhu na našem území.
Na přelomu 17. a 18. století prošel barokními úpravami, které se týkaly především vnitřní výzdoby. Hlavní oltář zhotovil mramorář Josef Lauermann a sochař Ignác Platzer v roce 1750, oltářní obraz - Zvěstování Páně - je dílem Petra Jana Molitora. I druhý tzv. křížový oltář, situovaný ve středu hlavní lodi je výsledkem společné práce Josefa Lauermanna a Ignáce Platzera.
V severní lodi kostela, v Hroznatově kapli je na oltáři z bílého mramoru uložen relikviář s ostatky zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty. V klášterním kostele probíhá v neděli mše svatá.

MŠE SVATÁ probíhá v klášteře Teplá v těchto časech:

Po - Pá                 
Mše svatá v konventní kapli
7:30
Sobota               
Mše svatá v konventní kapli
15:30
Neděle               
Mše svatá v klášterním kostele
10:00

KLÁŠTERNÍ PARK
Až do konce 16. století byly zahrady většinou užitkové, tvořily je bylinné a zeleninové plochy. Ke změně došlo po výstavbě barokní části kláštera v 17. století. Zahrada byla rozdělena na část veřejnosti přístupnou, se zahradnictvím vybaveným později i skleníkem a část uzavřenou vysokou zdí, patřící ke klauzuře. Oba rajské dvory měly zahradní ornamentální úpravu s centrální fontánou. Na jižní straně konventu byla bylinářská zahrada.
V současné době probíhají zároveň s rekonstrukcí celého areálu i úpravy parku. Jeho nynější podoba vznikla postupným rozšiřováním a přeměnami klausurní zahrady a sadu uprostřed středověkých hradeb kláštera. Vybudováním vodní plochy s procházkovou trasou lemovanou letitými stromy a křížovou cestou zde vznikl park sloužící duševní a fyzické relaxaci.
 
KLÁŠTERNÍ HŘBITOV
Asi 20 minut chůze severovýchodně od kláštera je bývalý obecní hřbitov obce Klášter Teplá. Když na konci 18. století císař Josef II. zakázal pohřbívání u kostelů v centrech obcí, nechali tepelští premonstráti tento hřbitov rozšířit a upravit a přenést na něj ostatky bratří pohřbených na původním klášterním hřbitově.
V roce 1906 sem byly slavnostně převezeny ostatky Opata Reitenbergera, zakladatele Mariánských Lázní, který zemřel roku 1860 ve vyhnanství ve Wilten a začátkem března 1944 byl v hrobce jako poslední pohřben opat Gilbert Helmer.
V 50. letech 20.století byl hřbitov často devastován a to jak vandaly, tak při budování objektů JZD v okolí hřbitova. Hrobky byly později zcela zdevastovány, po vloupání do opatské hrobky v kapli, (při kterém pachatelé rozházeli kosti opata Reitenbergera a z rakve opata Clemontsoa ukradli šperky), byla krypta zazděna. Řádění vandalů byly tehdy ušetřeny pouze ostatky opata Helmera. Jeho balzamované tělo bylo totiž vlivem klimatu v hrobce natolik zachovalé, že jeho vzhled pravděpodobně pachatele vyděsil.
Na hřbitově je dnes pouze část hrobů a poškozené zbytky dalších a prázdná kaple. Z místa, na kterém hřbitov stojí, je krásný výhled na klášter a okolní krajinu.

CHÓROVÁ MODLITBA (oficium, liturgie hodin)
Bratři premonstráti jsou stejně jako všechny zasvěcené osoby v římskokatolické církvi vázáni povinností pravidelné modlitby. K této liturgické modlitbě (obecně zvané i "modlitba breviáře") se scházejí několikrát za den. Modlitba se převážně skládá z hymnů, žalmů, proseb a čtení z Písma svatého. Liturgie probíhá v českém jazyce a mohou se k ní připojit i poutníci a návštěvníci kláštera. Na požádání vám rádi zapůjčí její texty a vysvětlí průběh bohoslužby.

Chórové motlitby, které jsou přístupně veřejnosti, probíhají v konventní kapli nebo v klášterním kostele v těchto časech:

Po - Pá                 
6:15, 8:10, 11:45, 18:00, 20:00, 20:30
Sobota               
6:30, 7:30, 11:45, 20:00
Neděle               
6:30, 7:15, 11:45, 18:00, 20:00

NÁŠ TIP: Relaxační pobyty, víkendové pobyty pro dva, ubytování na horách

zpět

GALERIE


Dobová kresba kláštera Teplá

klášter Teplá směrem od rybníka

klášter Teplá - pohled z parku

klášter Teplá

letecký pohled na klášter Teplá

klášterní zahrada s rybníkem

klášterní knihovna

knihovna kláštera Teplá

vstup do klášterního kostela

klášterní zahrada s rybníkem

klášterní zahrada - vzadu golfové hřiště

hotel Klášter Teplá

restaurace hotelu Klášter Teplá

hotel Klášter Teplá

mapa golfového hřiště Klášter Teplá
 

KOMENTÁŘE

24.05.2017
Komentář: Dobry den,chtela bych vedet jestli davate pobyt i zenam.Hledam klid v molidbe.Chtela bych prozit aspon 5 dni.Mohla bych vedet i o cene prosim?

09.07.2014
Komentář: Dobrý den vážení,
měl bych zájem o 2denní pobyt v jednolůžkovém pokoji.
Dotaz zní: zda je to po dohodě možné a cena za ubytování.
Děkuji
S Pánem Bohem
Karel Paleček, Podještědí

27.02.2013
Komentář: Ráda bych si udělala výlet na dva dny, je možné ubytování. Prosím, musím být dopředu přihlášena, nebo je možná návštěva dle možného ubytování? Vyhovoval by mi jednolůžkový pokoj, je i toto možné,jaká je prosím cena ubytování na dva dny. Děkuji Pyroltová Pavla

16.02.2013
Komentář: Dobrý den,
našla jsem jen ceník ubytování pro turisty.Útěk do ticha je za jiné ceny nebo si je můžou dovolit jen majetní?Děkuji

19.04.2012
Komentář: Hotel v kláštěře Teplá je od roku 2011 uzavřen.
J. Málek CornisTour - www.relaxacnipobyty.cz

04.04.2012
Komentář: Dobrý den, zajímá mne kontakt pro ubytování, ceník. Děkuji

13.07.2011
Komentář: Dobrý den,
mám velikou prosbu. Jsem žena, matka tří malinkých dětí. Bojujeme se zdravím, s časem... Přesto, anebo právě proto bych moc potřebaovala najít si na dár dní místo ke stišení, modlitbe a načerpání nových sil, abych dál mohla dávat lásku (Pánu Bohu, manželovi, dětem...).Nějak už poslední dobou bohužeo nemám z čeho brátl asi jsem někde uhnula z cesty Boži a přestala hledat Boží vůli. Nevím, ale nechci být zlá Vím, že u Vás je možnost jen pro muže, nicméně, neporadili byste mi kontakt na podobne zameřený klášter pro ženy? Opravdu už nemám sílu jít dál a svoji rodinu miluji. Moc děkuji za jakoukoli pomoc.Hlídání dětí si samozřejmě zajistím. S pozdravem E. Slezáková

07.07.2010
Komentář: Dobrý den,

chtěla bych poprosit, zda je možné mi jakoukoliv formou zaslat podklady pro pobyt/ubytování, pokud možno i se stravováním, v prosotorách kláštera v Teplé. Je-li možnost získat podklady i v němčině, určitě bych je přivítala, protože bych je tak jako tak musela překládat.

Předem děkuji a přeji příjemně strávený týden.

Eva Marušáková

28.09.2009
Komentář: Golfove hriste a wifi - to myslite vazne? Od klastera chci neco jineho - ja mam prave zajem o ty drevene prycny, ne o tyhle veci. Asi se podivam jinam.

09.03.2009
Komentář: Přeji Vám všem, mnoho uspěchů do nastavající sezony a mnoho spokojených hostů v roce 2009.

23.01.2009
Komentář: Vážená paní Mgr. Číhalová,

pobyty v klášteře Premonstrátů v Teplé jsou možné kdykoliv, ale pouze na 2 a více dní. Jednolůžkový pokoj je k dispozici.
Ceny najdete u jednotlivých pobytů.

20.01.2009
Komentář: Zajímalo by mne,zda je možné využít jednodenního
ubytování a zda jsou k dispozici i jednolůžkové pokoje.Prosím též o ceník.Děkuji.

PŘIDEJTE KOMENTÁŘ

Autor

Nepoužívejte HTML značky, jen text.

Zaokrouhlete výsledek 36.4 + 20.8

Jak objednat?

Jak správně objednávat služby a dárkové poukazy.

Dárkové poukazy

Prohlédněte si naše dárkové poukazy.

Ceník poukazů

Výběr aktivity podle ceny.

Katalog aktivit

Stáhněte si katalog aktivit ve formátu PDF.

Reference

Partnerské firmy