Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě CORNIS.CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel), kupujícího (zákazník) a poskytovatele služby (poskytovatel).
Provozovatelem internetového obchodu cornis.cz je společnost CORNIS, s.r.o. - cestovní agentura, Bludovická 400, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 27220591, DIČ CZ27220591.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu cornis.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Objednávka dárkového poukazu je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí nebo zaplacením objednaného poukazu kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo k poukazu přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Cornis.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, pro potřeby internetového obchodu Cornis.cz. Tyto údaje nebudou v žádném případě předány třetí straně.

OBJEDNÁVKA TERMÍNU A MÍSTA AKTIVITY, PODMÍNKY PLNĚNÍ.

Objednávku termínu a místa konání aktivity uvedené na poukazu je nutné sjednat se společností Cornis, s.r.o. nejpozději do data ukončení platnosti poukazu. Po uplynutí doby platnosti poukazu je tento již neplatný bez náhrady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
Cornis, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušení plnění služby z důvodu nemožnosti plnění poskytovatelem (třetí stranou). V takovém případě bude cena poukazu po jeho předání zpět provozovateli vrácena kupujícímu, nebo nabídnuta jiná alternativní aktivita.
Držitel poukazu má možnost výměny poukazu za poukaz na jinou aktivitu. V případě výběru poukazu nižší hodnoty se rozdíl nevrací. Doba platnosti se výměnou původního poukazu neprodlužuje.
Výměna poukazu nebo prodloužení jeho platnosti je možné pouze před datem ukončení doby platnosti. Dobu platnosti poukazu je možno prodloužit o 3 měsíce. V případě jeho prodloužení si společnost CORNIS, s.r.o. vyhrazuje právo změny ceny služby podle aktuální ceny poukazu. V případě, že je cena stejná, prodloužení platnosti je zdarma. Pokud je aktuální cena poukazu vyšší, vlastník poukazu může rozdíl v ceně poukazu doplatit, nebo si vybrat alternativní službu v původní ceně poukazu.
Poskytování některých aktivit je omezeno ročním obdobím a povětrnostními podmínkami. Provozovatel i poskytovatel služby si vyhrazují právo odmítnout plnění z výše uvedených důvodů. Pro plnění bude navržen zákazníkovi jiný vyhovující termín. Pokud zákazníkovi v době platnosti poukazu nebude umožněno využítí plnění služby z výše uvedených důvodů, prodlouží se mu platnost poukazu do nejbližší možné doby plnění.
Plnění některých služeb je omezeno minimálním věkem, který je uveden u popisu služby. Pokud bude z důvodu uvedeného minimálního věku služba poskytovatelem odmítnuta, společnost Cornis, s.r.o. neposkytuje náhradní plnění.
Držitel poukazu by měl z důvodu možných kapacitních problémů poskytovatele (víkend, prázdniny) objednat plnění služby alespoň 14 dní před předpokládaným termínem.
Poskytovatelé služeb jsou pojištěni pro případ nehody při plnění zákazníkovi. I když společnost Cornis, s.r.o. pečlivě vybírá poskytovatele služeb, nemůže zaručit jejich plnění bezpečnostních norem. Zákazník se účastní všech aktivit zprostředkovaných provozovatelem na vlastní nebezpečí a nemůže činit společnost Cornis, s.r.o. odpovědnou za zranění, ztrátu nebo poničení jeho majetku.
Společnost Cornis, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejní ceny poukazu bez předchozího oznámení.
Za zakoupené dárkové poukazy nelze požadovat vrácení peněz.

STORNO PODMÍNKY POBYTŮ, NA KTERÉ JIŽ BYL VYSTAVEN POBYTOVÝ VOUCHER 

Pokud je na základě platného dárkového poukazu na pobyt, nebo při přímé objednávce provedena rezervace pevného termínu a je vystaven a zaslán objednateli voucher na pobyt, jsou storno podmínky tyto:

více než 30 dní před datem nástupu na pobyt - možnost změny termínu pobytu nebo 20% z celkové ceny, minimálně však 1 000 Kč / osobu
30 - 14 dní před datem nástupu na pobyt - možnost změny termínu pobytu nebo 40% z celkové ceny, minimálně však 1 000 Kč / osobu
13 - 7 dní před datem nástupu na pobyt - možnost změny termínu pobytu nebo 70% z celkové ceny, minimálně však 1 000 Kč / osobu
6 dní před datem nástupu na pobyt a méně - 100 % z celkové ceny
V případě, že objednatel nenastoupí na řádně zarezervovaný pobyt, storno poplatky jsou 100% z ceny pobytu. V takovém případě se bere, jako by objednatel pobyt využil a nemá již nárok na náhradní termín. V případě předčasného ukončení pobytu hradí klient stornopoplatek ve výši 100 % nečerpaných služeb.

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Cornis.cz a právním řádem platným v ČR.
Služby zakoupené prostřednictvím poukazů firmy Cornis, s.r.o. můžete reklamovat přímo v provozovnách poskytovatelů nebo u provozovatele internetového obchodu Cornis.cz dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@cornis.cz.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ) Kupující má právo podle §53 odst. 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (poukazu). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (poukaz), v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží (poukazu), prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Kupující nemůže odstoupit podle §53 odst. 7 novely občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, případně v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Cornis.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovení § 409 a následujícími.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaných službách, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran.
V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu služby přebraného od třetí strany, Cornis, s.r.o. má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku služby s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Cornis, s.r.o. má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tuto službu předem na účet společnosti. V takovém případě Cornis, s.r.o. zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při e-mailovém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

PLATEBNÍ METODY:

V současné době můžete platit v internetovém obchodě Cornis.cz těmito způsoby:

a) hotově - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete poukaz zaplatit přímo v naší provozovně na adrese Bludovická 400, 199 00 Praha 9 - Letňany.
b) dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží necháte dovézt naší smluvní dopravou, přepravní službou či Českou poštou a chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí.
c) bankovním převodem - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete peníze za zboží převést na náš účet (platba se provádí předem) a zboží je Vám následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet.

DODACÍ PODMÍNKY

MÍSTO PLNĚNÍ: Místem plnění je provozovna prodávajícího na adrese Bludovická 400, 199 00 Praha 9 - Letňany.
Při osobním odběru zboží je kupující povinen prokázat zaplacení zboží.

DODÁNÍ ZBOŽÍ (poukazu): Doba dodání poukazu na adresu objednatele nebo přímo obdarovaného jsou 3 pracovní dny.
Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Poplatek za poštovné je podle zvolené formy dodání.
Osobní odběr - osobní odběr poukazu je možný po předchozí domluvě na adrese Bludovická 400, 199 00 Praha 9 – Letňany.

REKLAMAČNÍ ŘÁD Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace služeb nakupovaných v Internetovém obchodě Cornis.cz

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího:
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) Na e-mailovou adresu provozovatele info@cornis.cz
b) Poštou na adresu provozovatele.
c) Řešit přímo s poskytovatelem služby v jeho provozovně.

Kupující je povinen uvést:
a) Číslo poukazu a předložit ho provozovateli
b) Co nejvýstižněji popsat závady v poskytovaných službách

Povinnosti prodávajícího:
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku.

Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují provozovny poskytovatele. V případě, že není možné uplatnit reklamaci u poskytovatele, je možné uplatňovat reklamaci u společnosti Cornis, s.r.o. a to e-mailem: reklamace@cornis.cz, popřípadě telefonicky na tel. číslech uvedených v sekci Kontakt.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu cornis.cz se zavazuje, že osobní údaje zákazníka neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Data o zákaznících budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
Osobní údaje zákazníků jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněnou bankovním převodem.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností od 1. 1. 2016.

V případě, že kupující objedná na adrese www.cornis.cz poukaz na poskytnutí služby nebo odešle objednávku e-mailem, má prodávající za to, že byly tyto Obchodní podmínky kupujícím prostudovány a jsou bezvýhradně akceptovány a stávají se součástí kupní smlouvy.

 

Jak objednat?

Jak správně objednávat služby a dárkové poukazy.

Dárkové poukazy

Prohlédněte si naše dárkové poukazy.

Ceník poukazů

Výběr aktivity podle ceny.

Katalog aktivit

Stáhněte si katalog aktivit ve formátu PDF.

Reference

Partnerské firmy